Villa İnşaatları

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız size danışmanlık hizmeti verebilir.

1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Kadastro’dan çap alınması

Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.

Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye’ye imar durum belgesi müracaatı

Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı gerekmektedir.

2-PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

İlgili belediye’den inşaat istikamet rölevesi alınması

Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi

Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,

İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması

Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)

 

3- PROJE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Mimari proje (Yetkin,Mimar)

Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)

Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeofizik müh ile birlikte)

Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)

Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)

Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)

Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)

 

4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI

Önemli bilgi:Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.

Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,”yapı ruhsatı”nın yapı denetim şirketince alınması

işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması

İşverenenin;inşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden müteahhit sözleşmesi yapması

İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması

Projelerin yapı denetime teslim edilmesi

Yapı denetimle ilgili ödemeler

Otopark bedellerinin yatırılması

İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması

inşaat ,yapım ruhsatı alınması

 

5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması

SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması

Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi

Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı

Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması

Yıkım ve kazı ruhsat harçları

Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı

Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması

Yıkım ve kazı ruhsatı alınması

İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için,inşaat all risk sigortası yaptırılması

 

6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR (SIRASIYLA)

Elektrik iş yeri dosyası açtrılması

Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması

Şantiye panosu hazırlatılması

Şantiye panosunun inşaat yerine montajı

Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması

Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi

Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması

Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması

Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması

Belediye’den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Şantiye elektriği kazısı yapılması

Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi

Şantiye elektriği kazısı kapatılması

Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması

Şantiye elektriğinin açılması

Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat

Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)

Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Şantiye suyu için kazı yapılması

Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması

Şantiye suyu kazısı kapatılması

Şantiye suyu açılması

Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)

Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi

Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması

Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması

Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi

Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması

Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması

Belediye’den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması

Doğalgaz idaresine kutu koydurulması

Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Telekom kazısı yapılması

Telekom kutu bağlantısı yaptırılması

Telekom kazısı kapatılması

Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması

Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları

Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı

Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması

Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması

 

 

7-İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI

Tüm bina kaba inşaat kalemleri’nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması

Tüm ince inşaat kalemleri’nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması

Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

 

8- İSKAN AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Temel vizesinin yapılmış olması

Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri

Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması

Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)

Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi

Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması

Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)

Yangın söndürme ekipmanlarının alınması

Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı

İtfaiye yangın harçlarının yatırılması

Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması

Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması

İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler

Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler

SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması

Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler

Elektrik sayaçlarının alınması

Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması

Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması

İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması

Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu

Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması

Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi

Elektrik idaresi ön aboneliği olunması

Elektriğin açılması

İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler

Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması

Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması

Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması

Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması

İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu

İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi

Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması

İlgili belediyede yapı sahibinin,yapı denetim firmasının,proje müellifinin ve müteahhitin yapı ruhsatı belgesini imzalaması

Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması

 

9-ABONELİKLER

Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması

Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması

Dogalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi

Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması

Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması

Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi

Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması

Doğalgazın açılması

Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)

Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi

Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Kanalizasyon kazısı yapılması

Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması

Kanalizasyon kazısının kapatılması

Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması

Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi

Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,

Mesken aboneliği için evraklar;(nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)

Sular idaresinin yerinde kontrolu

Su sayaçlarını takılması

Suyun kullanıma açılması

Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi

10-Yukarıdaki Aşamalara ait belge,hizmet bedelleri

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu